Shiurim on
Shavuos

Shiurim on

Shavuos

Featured shiurim

2005 R_ Sonnenschein Sunday Parsha Shiur Shavuos- Remembering Har Sinai
2004 R_ Sonnenschein Mesilas Yesharim Shavuos
2004 R_ Sonnenschein Shavuos- Chavivin Divrei Seforim
2004 R_ Kalish Erev Shavous
2003 R_ Kalish Eruv Shevuos